Adatkezelési tájékoztató

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja

 

A Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kkt. (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A  Krasznár  és  Fiai  Könyvesbolt  Kkt.  adatkezelésével  kapcsolatosan  felmerülő  adatvédelmi  irányelvek folyamatosan elérhetők a www.krasznaresfiai.hu weboldalon, illetve székhelyén.

A  Krasznár  és  Fiai  Könyvesbolt  Kkt.  fenntartja  megának  a  jogot  jelen  tájékozató  bármikor  történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti a látogatókat.

Amennyiben  kérdése  lenne  jelen  tájékoztatónkhoz  kapcsolódóan,  kérjük  írja  meg  nekünk,  és  kollégánk megválaszolja kérdését.

A Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kkt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kkt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát szolgálja, garantálja.

A Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kkt.. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Adatkezelő:

Név: Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kkt.

Székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. 12. épület

Adószám: 28434311-2-42

Közösségi adószáma: HU28434311

Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-03-021614

NAIH nyilvántartási szám: NAIH-76340/2014., NAIH-76341/2014 Telefon: +36 20 286 2212

mail: kapcsolat@krasznaresfiai.hu

 

A Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kkt.. számos szolgáltatása során külső adatfeldolgozó céget vesz igénybe:

Név: Sprinter Futárszolgálat Kft. Székhely: 1097 Budapest, Táblás u. 39.

Név: RGazdi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1181 Budapest, Fiatalság utca 6.

Név: Merlin Stúdió Bt.

Székhely: 2336 Dunavarsány, Patak u. 1.

2.       A személyes adatok köre

A Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kkt. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyan adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR)
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

3.       Fogalmak

Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez tartozó technikai feladtok elvégzése. Adatfeldolgozó: Aki vagy amely szerződés alapján a személyes adatok feldolgozását végzi.

Adatkezelő: Aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: Az adatokon végzet bármely művelet, mint pl. gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, továbbítása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése is.

Adatmegsemmisítés: Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó fizikai megsemmisítése. Adattovábbítás: Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatzárolás:  Az  adatok  továbbításának,  megismerésének,  törlésének  és  felhasználásának  véglegesen  vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Érintett: Személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy. Felhasználó: az a természetes személy, aki a Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kkt. honlapjának látogatója.

Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Tiltakozás:  Az  érintett  nyilatkozata,  amellyel  személyes  adatainak  kezelését  kifogásolja  és  az  adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

4.       Adatkezelések

4.1. Alapelvek

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • Ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • Azt a törvény közérdeken alapuló célból

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak a megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet egyértelműen, közérthetően tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, az adatkezelő és adatfeldolgozó személyéről, jogairól és jogorvoslati lehetőségekről.

4.2.  A személyes adatok biztonsága

A Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kkt. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, külső mentési helyszínen és adatfeldolgozóinál találhatók meg.

A Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kkt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • A jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (bizalmasság),
 • Változatlansága igazolható (sértetlenség),
 • Az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),
 • Hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),

A Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kkt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő és adatfeldolgozó megtesz tőle elvárható minden óvintézkedést, de ennek ellenére előfordulhatnak esetlegesen ilyen hacker támadások.

A Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kkt. arra törekszik, hogy hogy a szolgáltatásait folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa, azonban az esetleges technikai fennakadásból fakadó károkért felelősséget nem vállal. A Mindennemű változás – ideértve módosításokat és változtatásokat, az esetleges megszüntetést, szüneteltetést, és az adatfeltöltés szüneteltetését is – jogát fenntartja szolgáltatásai esetében. Előfordulhat, hogy a weboldalakon a Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kkt. akaratától és szándékától független változtatás történik, ezért

– ha jogszabály másként nem rendelkezik – semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében. A Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kkt. minden tőle telhetőt megtesz az oldal megfelelő működéséért, de nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kkt. kifejezetten kizárja a honlap, illetve az ott elérhető információk, írásos-, illetve képanyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a technikailag nem megfelelő működéséből, hiányosságából, valamint esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget.

4.3.  Cookie-k (sütik)

A cookie-k (sütik) olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek a látogató számítógépére úgy, hogy azokat a látogató internetes böngészője menti le és tárolja el.

A leggyakrabban használt internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát. A látogatótól függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja. A sütik használatáról az egyes böngészők Súgó menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

A Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kkt. weboldalán cookie-kat (sütiket) használ, melynek célja a munkamenetek tárolása, alkalmazásával lehetőség van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag saját tartalma tekintetében. Weboldalának látogatásakor, böngészésekor anonim, személyes adatok nélküli adatokat gyűjt a látogatásról, melyek alapján analizálja a látogatási statisztikákat.

A sütik elfogadása nem kötelező. A Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kkt. nem vállal azonban felelősséget azért, ha sütik engedélyezése hiányában a weboldal esetleg nem az elvárt módon működik.

A felhasználó letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

4.4.  Az adatkezelés célja és jogalapja

A Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kkt. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelés célja

 • Kapcsolatfelvétel,
 • Szolgáltatások nyújtásának biztosítása,
 • Rendelések, vásárlások kezelése,
 • A rendelésekből, vásárlásokból, szolgáltatásnyújtásokból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása,
 • Számviteli kötelezettség teljesítése, számla kiállítása,
 • Ajánlat, hírlevél küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Minden olyan esetben, ha az önkéntesen megadott személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri és megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít, hogy a felhasználást megtiltsa.

A kezelt adatok köre:

 • név
 • cím
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • a rendelés dátuma
 • a rendelés adatai
 • átvételi (szállítási) és fizetési mód
 • hírlevél feliratkozási hozzájárulás
 • a feliratkozás dátuma
 • hírlevél feliratkozás során csak a név és e-mail cím

Az adatok törlésének határideje:

 • Vendég vásárló esetén: szerződés teljesítésétől számított legfeljebb 6 hónap
 • Regisztrált felhasználó esetén: a regisztráció visszavonásáig
 • Hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás esetén: a hozzájárulás visszavonásáig
 • A számviteli bizonylatok megőrzése a vonatkozó jogszabály alapján: 8 év
 • A beérkező leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az elintézésétől számított legfeljebb 1 év elteltével törli.

4.5.  Szolgáltatások igénybevétele / vásárlás

Az adatkezelés célja: a szolgáltatás nyújtása, a szerződés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: a szolgáltatás igénybevétele érdekében a teljesítéshez önkéntes adatszolgáltatás. A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: regisztrált felhasználó esetén az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, vendég vásárló esetén a szerződés teljesítését követő 6 hónapig, illetve termékszavatosság esetén annak lejártáig.

4.6.  Ügyféllevelezés

A felhasználó/ügyfél a jelen tájékoztatóban megadott, a honlapon feltüntetett elérhetőségeken, illetve a www.krasznaresfiai.hu weboldal Kapcsolat menüpontjában található űrlap igénybevételével léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A Társaság minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum adatokkal és minden más, az üzenetben a küldő által önkéntesen megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.

4.7.  Hírlevél

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, feliratkozás a hírlevélre. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, feliratkozás dátuma.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

A hírlevelek továbbításának megtiltását, a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben található linkre kattintva vagy a kapcsolat@krasznaresfiai.hu e-mail címen lehet kérni.

4.8.  Adattovábbítás

1. Bankkártyával történő fizetés

Az adatkezelés célja: a bankkártyával való fizetés teljesülése, elszámolása. Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése.

A kezelt adatok köre: a bankkártya terminál által továbbított adatok – tranzakció azonosító, a vásárlás összege, dátuma a tranzakciót bonyolító adatfeldolgozó felé.

2. Csomag/Küldemény szállítás

Az adatkezelés célja: a csomag/küldemény kézbesítésen az érintett részére. Az adatkezelés jogalapja: a megrendelt szolgáltatás, szerződés teljesítése.

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, csomag tartalma, csomag és utánvét értéke.

Az így továbbított személyes adatokat a csomagszállítást végző cég saját adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

Az adattovábbítás adatai a csomagszállító cég jelszóval védett internetes felületén kerülnek rögzítésre, melyek három hónapig megőrzésre kerülnek, ezt követően az adatfeldolgozó által működtetett felületen automatikusan törlődnek a nyilvántartó csomagfeladási rendszerből.

A kimentett adatok fájlja jelszóval védett, megőrzési ideje három hónap.

4.9.  Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatali tevékenységet, beleértve a profilalkotást is.

4.10.Egyéb adatkezelések

Ezen adatkezelési tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről a Társaság az adat felvételekor ad tájékoztatást. Hatóságok, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek részére tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkeresheti az adatkezelőt. Amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, az adatkezelő személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4.11.Minőségi kifogások kezelése

Az adatkezelés célja: a Társaság által kínált termékekkel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.

A kezelt személyes adatok típusa: a vásárló/megrendelő neve, címe, a panaszbejelentés ideje, módja, a beküldött dokumentumok, a panasz leírása, termék visszavét esetén annak paraméterei.

Az adatkezelés időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. alapján 5 év, a Vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai esetében 2 év.

5.       Jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelő fenti elérhetőségein.

5.1.  A tájékoztatáshoz való jog

A Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kkt. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

5.2.  Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés történik, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • Az adatkezelés céljai,
 • Az érintett személyes adatok kategóriái,
 • Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
 • A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama,
 • A helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga,
 • A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • Az adatforrásokra vonatkozó információ,
 • Történik-e automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás.

A Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kkt. a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a tájékoztatást.

5.3.  A helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kkt. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

5.4.  A törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kkt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más

jogalapja,

 • Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték.

5.5.  Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kkt. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • Az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve fontos közérdekből lehet kezelni.

5.6.  Az adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

5.7.  A tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, – ez alól kivételt képez az egyéb jogszabály által előírt kötelezettség teljesítése.

5.8.  A visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6.       Eljárási szabályok

6.1. Személyes adatok törlése

A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkeztétől számított 14 munkanapon belül kerül sor. Személyes adatok törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kkt. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

6.2.  Adatvédelmi incidensek

A Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kkt. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket,

feltüntetve a hozzá kapcsolódó tényeket, és a megtett intézkedéseket.

Az esetleges adatvédelmi incidenst az adatkezelő késedelem nélkül, ha lehetséges, legkésőbb az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve.

7.       Panasz az adatvédelmi auditornál

7.1. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

7.2.  Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36-1-391-1400        E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu