Krasznárné Erdős Felicia

Afáziaterápia, logopédusképzés, betegellátás

Elhangzott 1998. június 11-én, dr. Palotás Gábor halálának ötödik évfordulóján tartott emlékülésen, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Szondi termében

Az afáziás betegek ellátása Magyarországon még nem megoldott kérdés. Az elmúlt években azonban egyre több jel mutat arra, hogy megindult egy lassú fejlődés, egyre nő az igény arra, hogy a javuló betegellátásnak szerves része legyen az afáziás betegek logopédiai terápiája is.

Szeretném azokat a jelenségeket, pozitív változásokat összefoglalni, amelyek az utóbbi években történtek a főiskolai hallgatók képzésében, a logopédusok továbbképzésében, és a betegellátásban, ezzel emlékezve dr. Palotás Gáborra, akinek a változások elindításában döntő szerepe volt.

Főiskolai hallgatók képzése

Az afázia terápiás ismeretek a nappali tagozatos logopédus hallgatók képzésében mindig is szerepeltek, bár igen alacsony óraszámban, és hiányoztak a bemutatók, hospitálási tanítási gyakorlatok. Mérei Vera tanárunk főiskolás korunkban szemléletes képet rajzolt elénk az afáziás betegekről, a különösnek tűnő, akkor nehezen érthető tünetekről. A nyolcvanas évek közepétől az afázia elméletét Osmanné dr. Sági Judit neuropszichológus adta elő a logopédia szakos hallgatóknak. A téma iránti érdeklődést az is bizonyítja, hogy az utóbbi években egyre több hallgató írja szakdolgozatát az afázia témakörében.

A Gyakorló Beszédjavító Intézet megalakulásakor célunk volt, hogy a hallgatók minél teljesebb képet kapjanak a különböző beszédzavarokról, ezért dr. Palotás Gábor igazgató úr a felnőtt beszédhibások, köztük az afáziások terápiájának bevezetését is szorgalmazta. Már az első tanévben megkezdtük afáziás betegek felvételét, és terápiájukat eleinte Palotás Gábor végezte, így nyújtott lehetőséget a hospitálásra, az érdeklődő kollégák betanítására. A felvettek száma folyamatosan bővült, az Intézet öt éves évfordulóján már 77 afáziás beteg terápiájáról számoltunk be. A Beszédjavító Intézetben azóta is folyamatosan folyik az afázia terápiája, több tanár részvételével, az igény szerinti változó óraszámban.

Az új tanterv bevezetése óta, a tanári és terapeuta szakok megjelenésével már csak a terapeuta szakos hallgatók képzésében jelenik meg az afázia terápia elmélete és gyakorlata. A logopédia tanár szakos hallgatók „ Ismeretek a logopédiai kórképekből „ címmel csak tájékoztató előadást hallanak e témából. Tanítási gyakorlata afáziás betegekkel csak a terapeuta szakos hallgatóknak van, a szokásos gyakorlati képzésben / Kalauz a nappali tagozatos hallgatóknak 1995/. Feltétlenül előnyős, hogy a tanítási gyakorlat, egészségügyi intézményekben is folyik, elsősorban az összefüggő gyakorlatok idején, így ezt a rehabilitációs formát is megismerik a hallgatók. /Neurológiai klinika, Stroke központ /

Az afáziás betegek logopédiai ellátására jelenleg tehát azok a gyógypedagógusok kapnak felkészítést, akik a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola nappali tagozatát logopédia szakos terapeutaként végezték el, így speciális elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a lokális agysérülések következtében fellépő beszédzavarok terápiájában.

Az afázia terápiával foglalkozó logopédusok kompetencia körébe tartozik :

n a kommunikációs készség fejlesztése

n a beszéd- és nyelvi zavar terápiája

n az olvasás-írás és számolási zavar terápiája

n a szenzoros és motoros funkciók fejlesztésének azon köre, melyek megalapozzák, lehetővé teszik a beszéd- és nyelvi zavarok terápiáját

n az afáziás beteg környezetének bevonása a logopédiai terápiába, a család támogatása az új élethelyzet elfogadásában, új kommunikációs stratégiák kialakításában.

Fontos, hogy az afáziások terápiájával foglalkozó logopédus munkája során vegye figyelembe a tudomány legújabb eredményeit, legyen képes befogadni új eljárásokat. A logopédiai tevékenység legyen része a teljes rehabilitációs folyamatnak, melyben a különböző diagnosztikus, és terápiás tevékenységek egymáshoz kapcsolódva, egységes vezetés alatt folynak.

Az elmúlt években örvendetesen bővült a magyar nyelven megjelent, afáziával foglalkozó szakkönyvek, jegyzetek száma. Felsorolok néhányat közülük, a teljesség igénye nélkül.

Jegyzetek a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola kiadásában:

Osmanné Sági Judit: Az afáziák neurolingvisztikai alapjai Szemelvénygyűjtemény a klinikai beszédzavarok köréből Szerkesztette Subosits István.

Vannay: A felnőtttkori dysathria tünetei felosztása kezelése in.

Dysathria szöveggyűjtemény. Szerkesztette Vecsey Katalin 1995

Szakkönyvek:

Megjelent Hegyi Ágnes és Cseh Katalin két könyve a Nemzeti Tankönyvkiadónál..

A Medicina kiadó gondozásában Lengyel Endréné logopédus és Póczos Zsuzsa gyógyult afáziás beteg könyve jelent meg.

Cseh Katalin Élet hemiplégiával, afáziával című könyve szerzői kiadásban olvasható.

Továbbképzés

Az afáziával foglalkozó logopédusok továbbképzését l982/83-ban indította el Palotás Gábor a bemutatókkal, ahol az afáziás betegek vizsgálatát és terápiáját Sági Judittól és Palotás Gábortól tanulhattuk. A bemutatást részletes elemzés, megbeszélés követte.

A Beszédjavító Intézet belső továbbképzésein rendszeresen szerepeltek olyan témák, melyek határterületi jellegüknél fogva kiteljesítik, alátámasztják a logopédiai terápiát. Pléh Csaba a pszicholingvisztika, Sági Judit a neuropszichológia, Szépe Judit a nyelvészet, Kiss Katalin a nyelvészet és az afázia terápiák, Hámori professzor az agykutatás modern szemlélete, Palotás Gábor félteke dominancia, lateralitás témakörében tartott előadásai szemléletformálóak voltak.

l986. októberében a Magyar Tudományos Akadémián rendeztünk Afázia konferenciát. A téma iránt érdeklődő szakemberek ismerkedésének kiváló fóruma volt ez. Eredményeképpen az elméleti kutatók és a gyakorlatban dolgozó logopédusok egymásra találtak. Ennek hatására a Beszédjavító Intézet több elméleti szakember tudományos kutatásához nyújtott teret az elmúlt években, így Sági Judit, Szépe Judit végezte itt vizsgálatait.

A szakemberek kezdeményezése hozta életre az afáziológusok társaságát, melynek célja volt találkozási lehetőséget teremteni a téma iránt érdeklődő szakembereknek. Az érdekes elméleti és gyakorlati előadások, esetmegbeszélések igen jó és hasznos szakmai fórumot nyújtottak. Itt hallgattuk meg többek között Kertész András, a Kanadában élő magyar származású orvos előadását is, akinek munkásságát mindannyian ismerjük a Western Afázia Teszt kapcsán. Valószínűleg ez a személyes ismertség is hozzájárult a WAB teszt gyors magyarországi térhódításához.

A logopédusok számára szervezett intézményes továbbképzéseken is egyre inkább megjelenik az afázia rehabilitáció kérdése. Elsőként a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola szervezett u.n. intenzív tanfolyamot l992 /93 – ban „ A központi idegrendszeri sérülés következtében fellépő beszédzavarok terápiája” címmel.

A Démoszthenész Egyesület 1996/97-ben nagyon jól sikerült egyéves továbbképzést tartott az afázia, disarthria terápiáról logopédusoknak . Ezt a tanfolyamot idén akkreditálásra benyújtottuk, és megjelent a választható pedagógus továbbképzések könyvében l998. májusában.

A Soros Alapítvány l997 decemberében pályázatot hirdetett „ Felnőtt afáziás betegek logopédiai terápiája” címmel. A tizennégy nyertes pályázó az ország különböző földrajzi területein dolgozik, és összetett képet mutat szervezeti tekintetben is: beszédjavító intézetben, kórházi és házi betegápolási rendszerben dolgozó munkacsoportok pályáztak. Az eredményes pályázók egy éven át a Soros Alapítvány támogatásával végezhetik az afáziás betegek logopédiai terápiáját, és az Alapítvány támogatja továbbképzési, szupervíziós és mentálhigiénés tevékenységüket is. Ezt a szakmai háttérmunkát a Démoszthenész Egyesület biztosítja, a Soros Alapítvány támogatásával, a szakmai szervezést Feketéné Gacsó Máriával közösen végezzük. Igen jó kezdeti tapasztalataink vannak. Továbbképzési napjainkon szívesen látjuk az érdeklődő pályázaton kívüli logopédus kollégákat is. Terveink szerint egy országos módszertani közösség kialakítását is megalapozzuk ezzel a munkával. A pályázati szakasz lezárása után értékelő tanulmányokat készítünk. Célunk ezzel többek között az, hogy az egészségügyi adminisztráció számára meggyőző érveket, és egy működőképes finanszírozási modellt tudjunk felmutatni .

Betegellátás

Az utóbbi években az afáziás betegek logopédiai ellátása bővül, egyre több kórházban foglalkoztatnak logopédust, de az igényekhez képest ez változatlanul kevés, esetleges. A legnagyobb gondot abban látom, hogy az afáziás betegekkel foglalkozó orvosok nem is javasolják a logopédiai terápiát. A feltételezhető afáziás betegek ismeretében megdöbbentően kevés azok száma, akik a jelenlegi keretek között logopédiai ellátást kapnak. Ezen a területen igen nagyok a feladataink, felvilágosító munkával, az eredmények felmutatásával fel kell keltenünk az igényt a logopédiai rehabilitáció iránt, és a logopédusoknak is fel kell készülniük az afáziás betegek ellátására.

Tisztázásra vár a kérdés, hogy az afáziás betegek logopédiai rehabilitációja egészségügyi vagy oktatási kérdés. Ugyanis amíg az ellátást igénylő afáziás betegek az egészségügyi rendszerben jelennek meg, sajátos helyzetükre az egészségügy nem tud megoldást kínálni. A megfelelő képzettséggel rendelkező logopédus kevés, és mivel a logopédusok az oktatási hálózatban dolgoznak, feladatuk a gyermekek logopédiai ellátása. A felnőtt beszédhibások ellátása nem tartozik az oktatásügyben vállalható, finanszírozható feladataik körébe. Az egészségügyi hálózatban kevés a logopédus, közülük sokan részfoglalkozásban dolgoznak.

Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy az afáziás betegek logopédiai rehabilitációja olyan intézményközi és szakmaközi együttműködést igényel, amely

-felkutatja és nyilvántartja a logopédiai rehabilitációra szoruló betegeket

-felkelti az igényt a gyógypedagógiai-logopédiai fejlesztés iránt

Ennek érdekében

– a rászorulókat és családjukat tájékoztatja a rehabilitáció lehetőségeiről

– a kórházi és családi orvosokat tájékoztatja és szemléletüket befolyásolja

– megszervezi a logopédusok speciális gyakorlat közeli továbbképzését, biztosítja a szupervízió lehetőségét

– kidolgozza az afáziás betegek beszéd- rehabilitációjának szakmai feltételrendszerét

Országos szakmai konferenciákon rendszeresen kiemelt téma az afázia kérdése, így fontos előadások hangzottak el az Egerben, Kaposváron, Sopronban tartott rendezvényeken.

Megkezdtük egy országos adatbázis összeállítását az afáziával foglalkozó intézmények, szakemberek adataiból.

Az afáziás betegek logopédiai foglalkoztatásának szakmai protokollját a Stroke Konszenzus konferencián rögzítettük, 1996. májusában. Megtisztelő és fontos lépésnek tartom, hogy ez a logopédusok bevonásával történt. A Betegségek Nemzetközi Osztályozásához csatlakozó beavatkozások listáján is szerepel az afázia terápia, lehetőséget biztosítva az egészségügyi intézményekben folyó logopédiai munka finanszírozására.

Civilszervezetek alakulásáról is beszámolhatunk, A Liga az agyi érbetegségek ellen, a Híd és a Cortex elnevezésű egyesületek az agysérülteket, családtagjaikat és a velük foglalkozó szakembereket szervezik közös céljaik érdekében.

Ebből a felsorolásból is látható, hogy megindult egy pozitív folyamat az afáziás betegek érdekében. A mi feladatunk az, hogy a logopédia eszközeivel, és határozott szakmai elképzelésekkel megvalósításával elősegítsük ezt a változást.

Irodalom

Cseh Katalin : Élet hemiplégiával, afáziával .Szerzői kiadás 1996 Budapest.

Cseh Katalin -Hegyi Ágnes: Gyakorlatok az afázia kognitív nyelvi terápiájához . Nemzeti Tankönyvkiadó 1995. Budapest

Hegyi Ágnes: Afáziaterápiák. Javaslat az afázia kognitív nyelvi terápiájára . Nemzeti Tankönyvkiadó.1995 Budapest

Lengyel Endréné : Gyakorlatok az afázia terápiájához Medicina Kiadó 1996 Budapest

Mérei Vera: A gyermekkori afázia A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Évkönyve 1972 Budapest.

Póczos Zsuzsanna: Gyakorlatok az afázia otthoni gyakorlásához . Medicina Kiadó 1995 Budapest

Dr. Palotás Gábor: A beszédhibák kórtana. In. Gyógypedagógiai Kórtan. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 1990 Budapest

Sági Judit: Az afáziák neurolingvisztikai alapjai . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 1985 Budapest.

Szemelvénygyűjtemény a klinikai beszédzavarok köréből. Szerkesztette Subosits István . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola l986 Budapest

Vannay Aladárné: A felnőttkori dysathria tünetei, felosztása, kezelése. In. Dyarthria szöveggyűjtemény. Szerkesztette Vecsey Katalin. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 1995 Budapest.

(Megjelent a GyoSze 2001 1. különszámában)