Az organikus érési zavar / éretlenség / sérülés főbb tünetei

Az idegrendszerben az érési folyamatok részben genetikusan kódoltak, másfelől a környezetből származó ingerek hatására indulnak meg. Normális esetben az érés egyet jelent azzal, hogy az adott gyermek életkorához és kortársaihoz képest kiegyenlített teljesítményt nyújt MOTOROS, PSZICHÉS-KOGNITÍV és SZOCIÁLIS területen egyaránt. Eltérő / lelassult / megkésett / stagnáló fejlődés esetén okként merülhet fel az idegrendszer eltérő szerkezete, sérült / másképpen működő kapcsolatrendszere.

Jellemző KORAI (0-3 éves kor között manifesztálódó) organikus tünetek, ekkortól adható diagnózisok:

Motoros:

– tartós táplálkozási / szopási nehézség

– eltérő izomtónus

– megkésett / eltérő mozgásfejlődés

– egyensúlyi gyengeség / zavar

– asszimetria a test két féloldalának használata között

– a csecsemőkori reflexek tartós fennmaradása

– kóros együttmozgások spontán jelentkezése

– a finommotorika késése / éretlensége

– a beszédmotorika beindulásának késése

– ICP

– motoros játékok hiánya, sztereotíp megjelenési formái

– a mozgásutánzás megjelenésének késése / eltérése / hiánya

Pszichés-kognitív:

– alvászavar

– az észlelési funkciók gyengesége / lassúsága

– a konstanciák kialakulásának késése / elmaradása

– a figyelem rövidsége, gyengesége

– beszédértési problémák

– kommunikációs igény kialakulásának késése / eltérése

– megkésett beszédfejlődés

– megkésett pszichomotoros fejlődés

– a szem-kéz koordináció hiánya, rövidsége

– ok-okozati gondolkozás megjelenésének késése

– szerepjáték megjelenésének hiánya

– a motiválhatóság eltérései

Szociális:

– nehéz megnyugtathatóság

– kötődés-zavarok (organikus oka is lehet)

– együttműködési készség csökkent / kiszámíthatatlan volta

– érzelmek megosztásának eltérése / hiánya

– irányíthatóság nehézsége

– tiltás meg nem értése / be nem tartása

– akaratos, öntörvényű viselkedés

– agresszió

– autoagresszió

– dührohamok

KISGYERMEKKORBAN (3-7 éves kor között) manifesztálódó organikus tünetek, ekkortól adható diagnózisok:

Motoros:

– a mozgáskoordináció gyengesége, pontatlan mozgáskivitelezés

– új mozgások tanulásának gyengesége, lassúsága

– erőadagolási problémák

– diszpraxia, apraxia

– a grafomotorika éretlensége

– akadályozott beszédfejlődés (beszédmotorika)

– hiperaktivitás (a mozgáskoordinációval kapcsolatos kontrollfunkciók gyengeségével együtt)

– tic

Pszichés-kognitív:

– mentális retardáció

– emlékezeti gyengeség

– információ-feldolgozási zavar

– az egyidejű többcsatornás figyelem és tevékenységszervezés képességének gyengesége

– figyelemzavar

– a belátáson / tapasztalaton álló gondolkozás megjelenésének késése

– az analógiás gondolkozás megjelenésének késése

– testvázlat, testlateralizáció, téri orientáció gyengesége

– diszlexia, diszkalkulia veszélyeztetettség

– szorongás, depresszió

– fóbiák

Szociális:

– nehezített beilleszkedési képesség

– nehezített szabályfelismerés

– a szabálykövetés kiszámíthatatlansága

– a leválások-kötődések dinamikájának eltérései

– a segítségadás elutasítása

– feladathelyzetekből való kiszállás

– a viselkedésszervezés során a kontrollfunkciók gyengesége (társas kapcsolatokban megmutatkozva)

– autizmus spektrum zavar

KISISKOLÁSKORBAN (7-10 éves kor között) manifesztálódó organikus tünetek, ekkortól adható diagnózisok:

Motoros:

– sportági alaptechnikák elsajátításának pontatlansága, lassúsága, nehézségei

Pszichés-kognitív:

– tanulási zavar (olvasás, írás, számolás)

– lassú, nehézkes tanulási tempó

Szociális:

– áldozat / bohóc / agresszor szerepek

ÁLTALÁNOS jellemző:

– a tünetek korai megjelenése, fennmaradása

– az életkor változásával és / vagy új körülmények (új közösség, iskolába lépés) hatására új tünetek jelenhetnek meg, ill. az eddig kevésbé zavaró tünetek felerősödhetnek

MIÉRT veszélyes az organikus éretlenség / érési zavar / sérülés?

– a gyermek az aktuálisan mozgósítható képességeivel rövidebb idejű, alacsonyabb minőségű teljesítményre / kooperációra képes, mint kortársai

– jellemzők az iskolai kudarcok, a kapcsolati, önértékelési problémák / zavarok

Célirányos vizsgálat és terápia nélkül rögzül az a szint, ahol a tünetek először jelentkeztek, s megfigyelhető bizonyos, az érett működést megakadályozó tünetek tartós fennmaradása is.

A BHRG (Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika) Alapítvány szakemberei 1992 óta fejlesztenek olyan fél-12 éves gyerekeket, akiknek erre szükségük van, mert organikus éretlenségi tüneteik vannak. A végig irányított foglalkozásokon a mozgás mellett a részképességek és az alapvető kultúrtechnikák (számolás, írás, olvasás…) komplex fejlesztése és „játéktanítás” történik.

Leggyakoribb tünetek, diagnózisok:

– Megkésett pszichomotoros fejlődés

– Megkésett beszédfejlődés

– Hiperaktivitás, figyelemzavar

– Beilleszkedési nehézségek

– Részképesség gyengeség, tanulási problémák

– Mozgáskoordinációs nehézségek

– Izomtónus eloszlási zavar

– Önértékelési probléma, szorongás

– Autizmus spektrum zavar

– ICP

– Értelmi fogyatékosság

A budai és a pesti BHRG központban az alábbi fejlesztések vehetők igénybe:

Egyéni szenzomotoros fejlesztés (TSMT I.):

Célja: az idegrendszeri érési folyamatok, valamint az együttműködés beindítása, a gyors felzárkóztatás, a minél hamarabbi csoportba illesztés.

Kiscsoportos szenzomotoros fejlesztés (TSMT II.):

Célja a helyzetfelismerés és a problémamegoldó képességek fejlesztése, változatos mozgásélmények megtapasztalása, a kéreg alatti szabályozófunkciók további érlelése, a közösségbe való beilleszkedés, az irányíthatóság, valamint a mozgáskoordináció, a figyelem és az önkontroll fejlesztése.

Csoportos uszodai fejlesztések (HRG):

A HRG módszer 370 feladatának felhasználása segít a félős, koordinációs és egyensúlyi problémákkal küzdő, víziszonyos gyermekek vízhez szoktatásában és a kéreg alatti idegrendszeri funkciók további érésében. Mind az egyéni, mind a csoportos szárazföldi fejlesztés hatékony kiegészítője lehet. A kezdő csoportoknál a szülők aktív bevonásával történik a fejlesztés. Haladó csoportoknak tartásjavító (gyógyúszó) és úszóedzéseket is tartanak. Célja a kéreg alatti funkciók további érlelése, csoportba való beilleszkedés, irányíthatóság, mozgáskoordináció, egyensúlyérzék, figyelem, önkontroll fejlesztése, vízhez szoktatás.

Egyéni és kiscsoportos kognitív fejlesztés:

Célja a hiányosságok pótlása, sok fejlesztő eszköz alkalmazásával az iskolaérettséghez szükséges részképességek és kultúrtechnikák (olvasás, írás, számolás…) megalapozása. Diszlexia-prevenció, diszkalkulia-prevenció, grafomotoros fejlesztés.

Új szolgáltatások:

Diszkalkulia terápia

– az észlelés-érzékelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd, a nyelvi fejlettségi szint fejlesztése

– a saját testen, térben, síkban, időben való tájékozódás segítése

– alapvető matematikai fogalmak kialakítása

– a számfogalom kialakítása

– a szóbeli és írásbeli alapműveletek értelmezése, inverzitás felismertetése, ezek gyakoroltatása

– szöveges feladatok megoldása

– matematikai jelek, szimbólumok tartalmi azonosítása, logikai összefüggések megfogalmazása

– az alapvető mennyiségek tartalmi azonosítása az érzékelés segítségével

– a mértani alapfogalmak megismertetése

Tükörtábla-terápia

– diszlexiás, diszgráfiás tünetekkel rendelkezőknek

– gyenge vizuomotoros koordináció esetén

– keresztezett vagy kevert dominancia fennállásakor

– a két agyfélteke eltérő működésekor

– vizuális észlelési problémánál

– figyelemzavar esetén

Hallási Figyelemfejlesztő Tréning (AIT, Berard módszer)

Elvégzése javasolt

– diszlexia

– diszgráfia

– diszkalkulia

– hiperaktivitás

– autizmus

– beszédészlelési, beszédértési zavarok

– megkésett beszédfejlődés

– megkésett mozgásfejlődés

– egyensúlyzavarok esetén.

Forrás: www.bhrg.hu