BHRG

Az organikus érési zavar / éretlenség / sérülés főbb tünetei

Az idegrendszerben az érési folyamatok részben genetikusan kódoltak, másfelől a környezetből származó ingerek hatására indulnak meg. Normális esetben az érés egyet jelent azzal, hogy az adott gyermek életkorához és kortársaihoz képest kiegyenlített teljesítményt nyújt MOTOROS, PSZICHÉS-KOGNITÍV és SZOCIÁLIS területen egyaránt. Eltérő / lelassult / megkésett / stagnáló fejlődés esetén okként merülhet fel az idegrendszer eltérő szerkezete, sérült / másképpen működő kapcsolatrendszere.

Jellemző KORAI (0-3 éves kor között manifesztálódó) organikus tünetek, ekkortól adható diagnózisok:

Motoros:

- tartós táplálkozási / szopási nehézség

- eltérő izomtónus

- megkésett / eltérő mozgásfejlődés

- egyensúlyi gyengeség / zavar

- asszimetria a test két féloldalának használata között

- a csecsemőkori reflexek tartós fennmaradása

- kóros együttmozgások spontán jelentkezése

- a finommotorika késése / éretlensége

- a beszédmotorika beindulásának késése

- ICP

- motoros játékok hiánya, sztereotíp megjelenési formái

- a mozgásutánzás megjelenésének késése / eltérése / hiánya

Pszichés-kognitív:

- alvászavar

- az észlelési funkciók gyengesége / lassúsága

- a konstanciák kialakulásának késése / elmaradása

- a figyelem rövidsége, gyengesége

- beszédértési problémák

- kommunikációs igény kialakulásának késése / eltérése

- megkésett beszédfejlődés

- megkésett pszichomotoros fejlődés

- a szem-kéz koordináció hiánya, rövidsége

- ok-okozati gondolkozás megjelenésének késése

- szerepjáték megjelenésének hiánya

- a motiválhatóság eltérései

Szociális:

- nehéz megnyugtathatóság

- kötődés-zavarok (organikus oka is lehet)

- együttműködési készség csökkent / kiszámíthatatlan volta

- érzelmek megosztásának eltérése / hiánya

- irányíthatóság nehézsége

- tiltás meg nem értése / be nem tartása

- akaratos, öntörvényű viselkedés

- agresszió

- autoagresszió

- dührohamok

KISGYERMEKKORBAN (3-7 éves kor között) manifesztálódó organikus tünetek, ekkortól adható diagnózisok:

Motoros:

- a mozgáskoordináció gyengesége, pontatlan mozgáskivitelezés

- új mozgások tanulásának gyengesége, lassúsága

- erőadagolási problémák

- diszpraxia, apraxia

- a grafomotorika éretlensége

- akadályozott beszédfejlődés (beszédmotorika)

- hiperaktivitás (a mozgáskoordinációval kapcsolatos kontrollfunkciók gyengeségével együtt)

- tic

Pszichés-kognitív:

- mentális retardáció

- emlékezeti gyengeség

- információ-feldolgozási zavar

- az egyidejű többcsatornás figyelem és tevékenységszervezés képességének gyengesége

- figyelemzavar

- a belátáson / tapasztalaton álló gondolkozás megjelenésének késése

- az analógiás gondolkozás megjelenésének késése

- testvázlat, testlateralizáció, téri orientáció gyengesége

- diszlexia, diszkalkulia veszélyeztetettség

- szorongás, depresszió

- fóbiák

Szociális:

- nehezített beilleszkedési képesség

- nehezített szabályfelismerés

- a szabálykövetés kiszámíthatatlansága

- a leválások-kötődések dinamikájának eltérései

- a segítségadás elutasítása

- feladathelyzetekből való kiszállás

- a viselkedésszervezés során a kontrollfunkciók gyengesége (társas kapcsolatokban megmutatkozva)

- autizmus spektrum zavar

KISISKOLÁSKORBAN (7-10 éves kor között) manifesztálódó organikus tünetek, ekkortól adható diagnózisok:

Motoros:

- sportági alaptechnikák elsajátításának pontatlansága, lassúsága, nehézségei

Pszichés-kognitív:

- tanulási zavar (olvasás, írás, számolás)

- lassú, nehézkes tanulási tempó

Szociális:

- áldozat / bohóc / agresszor szerepek

ÁLTALÁNOS jellemző:

- a tünetek korai megjelenése, fennmaradása

- az életkor változásával és / vagy új körülmények (új közösség, iskolába lépés) hatására új tünetek jelenhetnek meg, ill. az eddig kevésbé zavaró tünetek felerősödhetnek

MIÉRT veszélyes az organikus éretlenség / érési zavar / sérülés?

- a gyermek az aktuálisan mozgósítható képességeivel rövidebb idejű, alacsonyabb minőségű teljesítményre / kooperációra képes, mint kortársai

- jellemzők az iskolai kudarcok, a kapcsolati, önértékelési problémák / zavarok

Célirányos vizsgálat és terápia nélkül rögzül az a szint, ahol a tünetek először jelentkeztek, s megfigyelhető bizonyos, az érett működést megakadályozó tünetek tartós fennmaradása is.

A BHRG (Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika) Alapítvány szakemberei 1992 óta fejlesztenek olyan fél-12 éves gyerekeket, akiknek erre szükségük van, mert organikus éretlenségi tüneteik vannak. A végig irányított foglalkozásokon a mozgás mellett a részképességek és az alapvető kultúrtechnikák (számolás, írás, olvasás…) komplex fejlesztése és „játéktanítás” történik.

Leggyakoribb tünetek, diagnózisok:

- Megkésett pszichomotoros fejlődés

- Megkésett beszédfejlődés

- Hiperaktivitás, figyelemzavar

- Beilleszkedési nehézségek

- Részképesség gyengeség, tanulási problémák

- Mozgáskoordinációs nehézségek

- Izomtónus eloszlási zavar

- Önértékelési probléma, szorongás

- Autizmus spektrum zavar

- ICP

- Értelmi fogyatékosság

A budai és a pesti BHRG központban az alábbi fejlesztések vehetők igénybe:

Egyéni szenzomotoros fejlesztés (TSMT I.):

Célja: az idegrendszeri érési folyamatok, valamint az együttműködés beindítása, a gyors felzárkóztatás, a minél hamarabbi csoportba illesztés.

Kiscsoportos szenzomotoros fejlesztés (TSMT II.):

Célja a helyzetfelismerés és a problémamegoldó képességek fejlesztése, változatos mozgásélmények megtapasztalása, a kéreg alatti szabályozófunkciók további érlelése, a közösségbe való beilleszkedés, az irányíthatóság, valamint a mozgáskoordináció, a figyelem és az önkontroll fejlesztése.

Csoportos uszodai fejlesztések (HRG):

A HRG módszer 370 feladatának felhasználása segít a félős, koordinációs és egyensúlyi problémákkal küzdő, víziszonyos gyermekek vízhez szoktatásában és a kéreg alatti idegrendszeri funkciók további érésében. Mind az egyéni, mind a csoportos szárazföldi fejlesztés hatékony kiegészítője lehet. A kezdő csoportoknál a szülők aktív bevonásával történik a fejlesztés. Haladó csoportoknak tartásjavító (gyógyúszó) és úszóedzéseket is tartanak. Célja a kéreg alatti funkciók további érlelése, csoportba való beilleszkedés, irányíthatóság, mozgáskoordináció, egyensúlyérzék, figyelem, önkontroll fejlesztése, vízhez szoktatás.

Egyéni és kiscsoportos kognitív fejlesztés:

Célja a hiányosságok pótlása, sok fejlesztő eszköz alkalmazásával az iskolaérettséghez szükséges részképességek és kultúrtechnikák (olvasás, írás, számolás…) megalapozása. Diszlexia-prevenció, diszkalkulia-prevenció, grafomotoros fejlesztés.

Új szolgáltatások:

Diszkalkulia terápia

- az észlelés-érzékelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd, a nyelvi fejlettségi szint fejlesztése

- a saját testen, térben, síkban, időben való tájékozódás segítése

- alapvető matematikai fogalmak kialakítása

- a számfogalom kialakítása

- a szóbeli és írásbeli alapműveletek értelmezése, inverzitás felismertetése, ezek gyakoroltatása

- szöveges feladatok megoldása

- matematikai jelek, szimbólumok tartalmi azonosítása, logikai összefüggések megfogalmazása

- az alapvető mennyiségek tartalmi azonosítása az érzékelés segítségével

- a mértani alapfogalmak megismertetése

Tükörtábla-terápia

- diszlexiás, diszgráfiás tünetekkel rendelkezőknek

- gyenge vizuomotoros koordináció esetén

- keresztezett vagy kevert dominancia fennállásakor

- a két agyfélteke eltérő működésekor

- vizuális észlelési problémánál

- figyelemzavar esetén

Hallási Figyelemfejlesztő Tréning (AIT, Berard módszer)

Elvégzése javasolt

- diszlexia

- diszgráfia

- diszkalkulia

- hiperaktivitás

- autizmus

- beszédészlelési, beszédértési zavarok

- megkésett beszédfejlődés

- megkésett mozgásfejlődés

- egyensúlyzavarok esetén.

Forrás: www.bhrg.hu